Thema’s

Onderwijsagenda

In de Onderwijsagenda komen de volgende onderwerpen aan bod:

Kansengelijkheid

De gezamenlijke schoolbesturen van Amsterdam delen de volgende visie over segregatie en kansengelijkheid:

 • Amsterdamse scholen respecteren alle culturen en religies.
 • Alle schoolbesturen streven ernaar hun leerlingen structureel in contact te brengen met leerlingen met andere achtergronden dan zijzelf (cultureel, religieus, sociaaleconomisch, schoolniveau). Dit is volgens ons essentieel voor een goede voorbereiding op de samenleving in Amsterdam.
 • We geven prioriteit aan het zoeken naar mogelijkheden om segregatie binnen Amsterdam te verkleinen en te zorgen dat alle leerlingen tijdens hun tijd op de middelbare school ervaringen en ontmoetingen hebben met jongeren met andere achtergronden dan zijzelf.
 • We willen in Amsterdam de kansengelijkheid tussen leerlingen vergroten door te streven naar een evenwichtigere verdeling van kinderen met achterstanden over scholen.
 • Openbare scholen bieden en faciliteren geen religieuze activiteiten, maar houden wel rekening met de religie en de cultuur van hun leerlingen.
 • De OSVO gaat proactief op zoek naar manieren om te zorgen dat islamitische ouders ervaren dat hun kinderen welkom zijn en een passende plek kunnen vinden in het hele Amsterdamse Voortgezet Onderwijs. We onderzoeken welke drempels we moeten wegnemen zodat islamitische jongeren voor bestaande scholen kiezen, ook als religie belangrijk voor ze is.
 • Scholen in Amsterdam streven ernaar om het docentenkorps zoveel mogelijk een afspiegeling te laten zijn van de Amsterdamse samenleving en de leerlingenpopulatie.

Vraag & aanbod

De gezamenlijke schoolbesturen van Amsterdam delen de volgende uitgangspunten voor vraag en aanbod:

 • We breiden bestaande scholen niet uit en laten er geen nieuwe scholen bijkomen zolang er nog minstens 20% overcapaciteit is.
 • Al jaren zien we dat het aantal beschikbare plaatsen in de eerste klassen van het voortgezet onderwijs in Amsterdam heel wat hoger is dan het aantal leerlingen. Zelfs als de meest optimistische prognoses over de groei van Amsterdam uitkomen is er strikt genomen geen uitbreiding van het totaal aantal scholen en leerlingplaatsen nodig. De OSVO-leden spreken nu met elkaar af dat ze geen nieuwe initiatieven starten, zonder ook kritisch te kijken naar plekken die kunnen worden opgegeven (via samenwerking, sluiting of samenvoeging van locaties).
 • We houden bij de keuze voor onderwijslocaties rekening met het voorkomen van segregatie: we zoeken zoveel mogelijk naar locaties die de segregatie enigszins kunnen doorbreken.
 • Als we bijvoorbeeld weten dat veel leerlingen uit een bepaalde groep (migratie-achtergrond) of een bepaald deel van de stad (sociaaleconomisch zwakkere buurten) voor een bepaalde – nieuwe – school gaan kiezen, zorgen we dat die school in een wijk terechtkomt waardoor er een betere balans ontstaat tussen de stadsdelen.
 • Jaarlijks bespreken alle schoolbesturen binnen het OSVO met elkaar wat de behoefte is aan onderwijsplekken in de stad. Het OSVO komt met een overzicht van onderwijsplekken waar er volgens schoolbestuurders meer van moeten komen en van plekken waar er teveel van zijn.
 • De gezamenlijke besturen besluiten op basis daarvan of het nodig is om binnen het totale Amsterdamse aanbod concreet iets te veranderen en welke besturen daar een rol in gaan spelen.
 • Alle OSVO-leden committeren zich aan de afspraak om plannen voor nieuwe scholen (nieuwe locaties, nieuwe schoolprofielen) collegiaal en vertrouwelijk voor te leggen binnen het OSVO in een fase dat er nog discussie over mogelijk is.

Opstroom

De gezamenlijke schoolbesturen van Amsterdam delen de volgende visie over opstroom en afstroom:

 • Het uitgangspunt is: voor iedere leerling een diploma op het niveau van zijn of haar potentieel.
 • Amsterdamse scholen willen de tussentijdse opstroom van leerlingen maximaal faciliteren, zodat kinderen die de (realistische) potentie hebben voor een hoger schoolniveau, in de eerste drie jaar op de middelbare school gestimuleerd worden om door te stromen.
 • We willen de afstroom van leerlingen beperken tot een noodzakelijke minimum.
 • Als leerlingen een overstap moeten maken naar een andere school of schoolsoort, heeft de vertrekkende school een zorgplicht om de benodigde ondersteuning hierbij te bieden, zodat leerlingen op een nieuwe plek terecht kunnen.
 • Zowel bij op- en afstroom is er een heldere procedure hoe een overstap in zijn werk gaat en maken scholen leerlingen (en de ontvangende school) inzichtelijk wat de overwegingen zijn.
 • Voorkomen dat ouders en leerlingen moeten shoppen langs de scholen voor een plek in een overstapsituatie (capaciteitsvraag inzichtelijk maken).
 • Scholen maken onderlinge afspraken over tussentijdse schoolwissels op de niveaus die ze zelf niet in huis hebben.

VMBO

De gezamenlijke schoolbesturen van Amsterdam delen de volgende visie over vmbo-basis en kader:

 • Het perspectief is: het aanbod in overeenstemming brengen met de vraag door met alle betrokken besturen te kijken naar een herpositionering.
 • Voor iedere leerling met een vmbo-basis/kader-advies is in elke windstreek een onderwijsplek, waar veilig en kwalitatief goed vmbo-onderwijs wordt aangeboden over de volledige breedte.
 • We streven naar een aanbod van herkenbare beroepsgerichte opleidingen in de stad. Dit vmbo-aanbod is verdeeld over vakscholen, brede scholengemeenschappen en brede of smalle vmbo-basis/kader-scholen (al dan niet met een mavo-afdeling).
 • Het streven naar kansrijk onderwijs vraagt van het vmbo te zoeken naar optimale mogelijkheden voor een breed aanbod en opstroom (of gedifferentieerd examen doen). Ofwel door het aanbieden van tl-(kans) klassen of door samenwerking met scholen in de buurt met dit aanbod. Vmbo-scholen werken samen met praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs-scholen om ook voor deze groep te werken aan optimale kansen voor passend onderwijs.
 • We streven naar een evenwichtige verdeling van ‘kwetsbare leerlingen’ over scholen. Dit betekent: meer aandacht voor de vmbo-problematiek in relatie tot leerwegondersteunend onderwijs (Lwoo). We willen voorkomen dat er scholen ontstaan met alleen maar ‘probleemgevallen en de zwakste leerlingen’. Juist de scholen voor vmbo-basis/kader moeten we (gezamenlijk helpen) versterken tot scholen met een excellent leerklimaat en een bijzonder aanbod voor deze groep leerlingen.
 • Het is belangrijk dat juist vmbo-basis/kader-leerlingen (en hun ouders) ervaren dat ze serieus worden genomen, dat ze ertoe doen en dat er geïnvesteerd wordt in hun toekomst. Daarom streven we ernaar om goede faciliteiten en moderne huisvesting voor deze groepen prioriteit te geven.
 • We schatten in dat er in Amsterdam voor de onderinstroom bijna twee keer zoveel plaatsen voor vmbo-basis/kader beschikbaar zijn (± 2.800) dan er leerlingen zijn (± 1.500). Als we de onderwijsmiddelen en huisvesting efficiënter gebruiken, kunnen we meer investeren in goede faciliteiten en kwalitatief beter onderwijs. Dit willen we realiseren door bovenbestuurlijk te kijken welke vmbo-scholen, locaties of vmbo-basis/kader-afdelingen we kunnen sluiten, door samenwerking tussen besturen en/of samenvoeging van locaties.

We vragen de gemeente om dit proces te ondersteunen door financieel bij te dragen aan de kosten die gemoeid zijn met sluiting van afdelingen en door te investeren in faciliteiten waar scholen besluiten tot samenwerking en samenvoeging.

 


Overstap PO-VO

Een goede overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs draagt bij aan een succesvolle schoolcarrière. Daarom maken de Amsterdamse schoolbesturen van het basisonderwijs (SWV PO) en die binnen het voorgezet onderwijs (OSVO) en de gemeente elk jaar afspraken over het proces van aanmelding en inschrijving op een school voor voortgezet onderwijs. Afgevaardigden van de drie betrokken partijen hebben zitting in een beleidsgroep en leggen deze afspraken vast in de Amsterdamse Kernprocedure1. Voor leerlingen en ouders wordt jaarlijks een Keuzegids uitgebracht met daarin een overzicht van de scholen in Amsterdam. De meest recente versie kan hier geraadpleegd worden.

Publicaties rondom de overstap PO-VO, vindt u hier.