Thema’s van de kernagenda

Alle schoolbesturen binnen OSVO werken gezamenlijk aan drie thema’s van de kernagenda: Vraag & Aanbod, Loting & Matching en Onderwijsregio (voorheen: Het collectieve deel van de aanpak van het lerarentekort).

Hieronder vindt u een algemene beschrijving en het doel van OSVO per thema. In het jaarplan 2024 vindt u de doelstellingen van dit jaar.

Vraag & Aanbod

OSVO is verantwoordelijk voor het regionaal plan onderwijsvoorzieningen (RPO) en vormt daarvoor formeel het besluitvormend orgaan. In een Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen maken besturen afspraken over het onderwijsaanbod, zodat dit goed is afgestemd op de vraag van de leerlingen, ouders en andere belanghebbenden in hun regio. Een RPO wordt ontwikkeld voor 5 jaar. Hierin worden dan ook strategische keuzes gemaakt voor het aanbod in de stad. Wanneer er tussentijdse initiatieven worden ontwikkeld door individuele schoolbesturen, dient de ALV hier goedkeuring op te geven.

Verder stelt OSVO het integraal huisvestingsplan (IHP) op met de gemeente. Een IHP is een langetermijnvisie voor onderwijshuisvesting in de stad. Met een IHP wordt onder andere meerjarige zekerheid gezocht, zodat schoolbesturen weten wanneer hun schoolgebouw aan de beurt is voor vernieuwing. Daarvoor hebben gemeenten ook meerjarige zekerheid nodig vanuit het rijk over voldoende middelen. En er is extra geld nodig om de benodigde inhaalslag in de aanpak van schoolgebouwen te kunnen maken.

Gemeenten en schoolbesturen hebben al geruime tijd de ambitie om de verouderde schoolgebouwen aan te pakken en toekomstbestendige, duurzame en gezonde schoolgebouwen te realiseren die geschikt zijn voor hedendaags en inclusief onderwijs.

Loting & Matching

Bijna alle leerlingen die naar een Amsterdamse school voor Voortgezet Onderwijs (VO) willen, doen mee aan de Centrale Loting en Matching. Alleen leerlingen die naar het Voortgezet Speciaal Onderwijs, tussenvoorziening, praktijkonderwijs, kopklas of Internationale Schakelklas gaan, doen niet mee aan de loting. Leerlingen melden zich digitaal aan met een voorkeurslijst van VO-scholen. Op de dag van de Centrale Loting & Matching plaatst de computer, in het bijzijn van een notaris en getuigen, alle leerlingen op een middelbare school van voorkeur. Op deze manier vindt er een zo eerlijk mogelijke plaatsing van leerlingen op de verschillende scholen in de stad plaats. Ook gebeurt dit op een efficiënte manier, zonder scholen, ouders en leerlingen met de toelating bij verschillende scholen te belasten.

Wil je als leerling of ouder meer weten over de Loting & Matching van dit jaar? Kijk dan op www.schoolkeuze020.nl.

Vereniging OSVO is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van beleid voor een zo goed mogelijke uitvoering van de Centrale Loting & Matching. Dit beleid draagt bij aan de gezamenlijke maatschappelijke opdracht en levert voor de leerlingen in de stad een zo positief mogelijke uitkomst op een school van voorkeur op. Elk jaar laat OSVO een evaluatie uitvoeren en besluit aan de hand daarvan tot eventuele bijstelling van de kernprocedure.

Voor de Centrale Loting & Matching werkt OSVO samen met Stichting ELK als uitvoeringsorganisatie.

Kernprocedure 2023

In de Kernprocedure staan de afspraken van schoolbesturen en de gemeente Amsterdam over de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. De Kernprocedure geeft een uitgebreide beschrijving van alle stappen die in deze overstap van belang zijn. Hieronder is de Kernprocedure te vinden, inclusief de bijlagen.

KERNPROCEDURE OVERSTAP PO-VO-1

Bijlage 1 Tijdpad Kernprocedure 2023 def.

Bijlage 2 Procesomschrijving-Kernprocedure-Overstap-PO-VO

Bijlage 3 Toetsstandaard 2022-2023 def 2 juni ’22

Bijlage 4 Handboek toelaarbaarheid praktijkonderwijs 2023-2024

Bijlage 5 Beslisboom OCW voor leerlingdeelname aan eindtoets

Bijlage 6 Toelichting Onderwijsbehoeften Oki-doc

Bijlage 7 Indiening vraag, opmerking of klacht

Bijlage 8 Reglement inzake bezwaren en toetsingscommissie 2023

Formulier bezwaarprocedure plaatsingsaanbod 2023

Wat is er veranderd ten opzichte van vorig jaar?

 

Eindtoets basisschool wordt doorstroomtoets

Vanaf schooljaar 2023-2024 verandert de eindtoets naar de doorstroomtoets. Leerlingen uit groep 8 van de basisschool krijgen in januari een voorlopig schooladvies. In februari maken zij vanaf

schooljaar 2023-2024 een doorstroomtoets. De uitslag van deze toets en daarmee het definitieve schooladvies ontvangen zij uiterlijk op 24 maart. Daarmee kunnen zij dan een voorkeurslijst opstellen van middelbare scholen. Hierdoor maken alle leerlingen even veel kans op een plek op de school van hun voorkeur. En op het voor hen best passende niveau.

– Verdwijnen van de voorrangsregels

De voorrangsregels voor toekomstige brugklassers van Montessori-, Dalton- of Vrije School-basisscholen, die zich aanmelden voor een middelbare school met een soortgelijk onderwijsconcept komen te vervallen met ingang van schooljaar 2024-2025. De afgelopen jaren zijn de voorrangsregels stapsgewijs afgebouwd. Zo wordt een gelijke situatie gecreëerd voor alle leerlingen die deelnemen aan de Centrale Loting & Matching in Amsterdam. Meer informatie lees je hier.

– Aanvraag hardheidsclausule centraal indienen bij OSVO

Ouders/wettelijke verzorgers kunnen een beroep doen op de hardheidsclausule wanneer zij van mening zijn dat voor hun kind een plaatsing op één specifieke VO-school noodzakelijk is. Dit kan op grond van (een combinatie van) individuele persoonlijke kenmerken of een gezondheids- en/of thuissituatie die een specifiek aanbod noodzakelijk maakt.

Met ingang van de Loting & Matching 2024 dienen ouders/wettelijke verzorgers de aanvraag in bij een centraal loket van OSVO in plaats van bij de school. OSVO stuurt na controle de formulieren door naar de school waar plaatsing volgens u noodzakelijk is. Het is vervolgens aan de desbetreffende VO-school of diens bestuur om te beoordelen of het beroep op de hardheidsclausule wordt gehonoreerd en de leerling in de procedure van de Centrale Loting & Matching direct wordt geplaatst bij deze school.

Meer informatie over hoe je een aanvraag doet, lees je hier.

Onderwijsregio (voorheen: Het collectieve deel van de aanpak van het lerarentekort)

In de gemeente Amsterdam is er sprake van een groot lerarentekort. De tekorten nemen toe en zijn tegelijkertijd ook ongelijk en oneerlijk verdeeld over scholen in de stad. Hierdoor worden de meest kwetsbare kinderen en jongeren het hardst geraakt.

Om de tekorten aan te pakken en kwalitatief goed onderwijs te blijven bieden, werken de lerarenopleidingen, gemeente en het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en vertegenwoordigers van de beroepsgroep samen in de Amsterdamse Onderwijsregio. Daarnaast participeren de lerarenopleidingen en veel schoolbesturen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in verschillende opleidingsscholen (Partnerschappen Samen Opleiden & Professionaliseren). Ook binnen deze partnerschappen wordt bijgedragen aan het bestrijden van de tekorten.

In de Amsterdamse Onderwijsregio wordt uitvoering gegeven aan de maatregelen uit de Amsterdamse Lerarenagenda 2023-2027 ‘Omdat iedereen een goede leraar verdient’. Vereniging OSVO draagt hieraan bij en zet zich in om de trend te keren en te zorgen voor een goede leraar voor iedereen.

Publicaties rondom de overstap PO-VO, vindt u hier.