Publicaties

Centrale Loting en Matching 2021 afgerond

De Centrale loting en matching voor groep 8 leerlingen die komend schooljaar doorstromen naar het voortgezet onderwijs in Amsterdam is afgerond. 78 leerlingen die nog geen plek hadden op een school van hun voorkeur óf die afstand hadden gedaan van het plaatsingsaanbod in de eerste ronde, hebben deel kunnen nemen aan de tweede ronde van de Centrale loting en matching in de afrondingsfase.

Lees meer

Resultaat Centrale Loting & Matching 2021

Deze week op dinsdag 6 april is voor de zevende keer in Amsterdam de Centrale loting en matching voor de plaatsing van basisschoolleerlingen in het voortgezet onderwijs uitgevoerd. Dit jaar deden 7.978 leerlingen aan de lotingsprocedure mee. Er waren 9881 plaatsen op scholen voor voortgezet onderwijs beschikbaar. Vooraf hebben leerlingen met hun ouders voorkeurslijsten gemaakt van Amsterdamse scholen voor voortgezet onderwijs.

Lees meer

Aanpassing tijdpad Kernprocedure 2020 – 2021

Hierbij informeren wij U over aanpassingen die wij op dit moment in nauw overleg met de gemeente, het primair en het voortgezet onderwijs hebben aangebracht in het tijdpad voor de Kernprocedure 2020 – 2021 voor de overstap van het PO naar het VO. Tevens informeren wij u over de wijze van voorlichting vanuit de scholen voor voortgezet onderwijs.

Lees meer

Kernprocedure 2021

In de Kernprocedure staan de afspraken van de schoolbesturen en gemeente Amsterdam over de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Hieronder is de Kernprocedure te vinden, inclusief de bijlagen.

Kernprocedure Overstap PO-VO 2021
Gewijzigde aanmeldingsprocedure vanwege COVID-19
Bijlage I Tijdpad Kernprocedure 2021
Bijlage II Procesomschrijving Kernprocedure Overstap PO-VO 2021-2022
Bijlage III Toetsstandaard 2020 – 2021
Bijlage IV Handboek toelaatbaarheid praktijkonderwijs 2021-2022
Bijlage V Beslisboom OCW voor leerlingdeelname aan eindtoets
Bijlage VI Toelichting Onderwijsbehoeften Oki-doc

 

Lees meer

Centrale Loting en Matching 2020 afgerond

De Centrale loting en matching is afgerond voor groep 8 leerlingen die komend schooljaar
doorstromen naar het voortgezet onderwijs in Amsterdam. 131 leerlingen die nog geen plek
hadden op een school van hun voorkeur óf die afstand hadden gedaan van het
plaatsingsaanbod in de eerste ronde, namen deel aan de tweede ronde van de Centrale
loting en matching in de afrondingsfase.

Lees meer

Resultaat Centrale Loting &Matching 2020

Deze week op maandag 30 maart is voor de zesde keer in Amsterdam de Centrale loting en matching voor de plaatsing van basisschoolleerlingen in het voortgezet onderwijs uitgevoerd. Dit jaar deden 7.672 leerlingen aan de lotingsprocedure mee. Er waren 9.976 plaatsen op 63 scholen voor voortgezet onderwijs beschikbaar.

Vooraf hebben leerlingen met hun ouders voorkeurslijsten gemaakt van Amsterdamse scholen voor voortgezet onderwijs.

Lees meer

Invulling Garantie-overleg Loting en Matching 2020

Voorafgaand aan de Loting en Matching wordt via ELK de capaciteitsopgave opgevraagd bij de voortgezet onderwijsscholen. Nadat de opgegeven capaciteit is vastgesteld worden alle leerlingen in volgorde van hun lotnummer door het lotingsalgoritme geplaatst op de voortgezet onderwijsschool die het hoogst op hun voorkeurslijst staat en nog plek heeft op het moment dat zij aan de beurt zijn.

Lees meer

Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen 2020-2025

Sinds 1 augustus 2008 is in de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO) opgenomen. Het RPO heeft als belangrijkste doelstelling dat schoolbesturen gezamenlijk een goede afstemming tussen de vraag en het aanbod regelen zonder dat voor elke afzonderlijke aanvraag goedkeuring van de minister nodig is. Indien een RPO volgens de wettelijke voorschriften tot stand is gekomen, zorgt de minister er vervolgens voor dat de gevraagde onderwijsvoorzieningen in aanmerking komen voor bekostiging.

Lees meer