Aanpak lerarentekort

Tussen 2014 en 2017 voerden Amsterdamse scholen het project Terug met dat tekort! uit. Terug met dat tekort! werd gesubsidieerd door het Ministerie van Onderwijs in het kader van een regeling waarbij zogeheten ‘knelpuntregio’s’- regio’s waarin zich hoogstwaarschijnlijk binnen enkele jaren een ernstig lerarentekort zal voordoen – aangemoedigd werden om projecten op te zetten en uit te voeren die het tekort tegen zouden kunnen gaan. Daarbij stonden met name de zogeheten ‘tekortvakken’ centraal: de vakken waarin het grootste tekort verwacht wordt en nu deels ook al merkbaar is.

Projecten

Op deze website is informatie te vinden over drie projecten:

  • Begeleiding startende leraren
    Het opzetten van driejarige begeleidingsprogramma’s voor startende leraren om de overgang van studie naar werk beter te laten verlopen en de uitval van starters daardoor te verminderen.
  • Crash course voor latere loopbaan leraren
    Een cursus waarin professionals die niet in het voorgezet onderwijs werken kennismaken met het voortgezet onderwijs om zo mogelijk te kiezen voor een baan als leraar.
  • Leraar van de toekomst
    Een project waarin scholen aanpakken ontwikkelden waarbij digitale middelen de contacttijd tussen leraar en klas en de inhoud van het werk veranderden.

Vereniging OSVO en Stuurgroep Amsterdamse Onderwijsopgaven

Sinds 2012 neemt Vereniging OSVO deel aan de werkzaamheden van de Stuurgroep Amsterdamse Onderwijsopgaven. Ook nu het project Terug met dat tekort! is beëindigd, blijft OSVO onverminderd in de stuurgroep actief.