17 maart 2023

Het lerarentekort in het Amsterdamse voortgezet onderwijs loopt op tot 6,9%

De gezamenlijke schoolbesturen voortgezet onderwijs in Amsterdam publiceerden vorig jaar een rapportage inzake het lerarentekort en prognoses voor de komende jaren. Bijgaand publiceren wij een rapportage van Centerdata waaraan de schoolbesturen vo in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag een belangrijke bijdrage hebben geleverd. In deze pilotmeting wordt duidelijk dat het lerarentekort in het Amsterdamse voortgezet onderwijs 6,9% bedraagt. Het schoolleiderstekort is in het vo 5,8%.

Het lerarentekort in het Amsterdamse vo is lager dan het tekort in het basisonderwijs. Uit de meting blijkt dat het gemiddelde tekort van 6,9% ongelijk verdeeld is over vakken en onderwijsniveaus. De meting helpt om het tekort beter te duiden en tegen te gaan. Voor alle vakken zijn nu al meer bevoegde leraren nodig, maar de grote tekorten doen zich voor bij techniek (19,5%) en bij natuurkunde en scheikunde (14%). Ook de tekorten voor vakken als Nederlands (9,7%) en wiskunde (8,2%) zijn hoog.

Het tekort is in Amsterdam ook ongelijk verdeeld over de onderwijsniveaus: 9,8% in het vmbo-bk, 6,2% in het vmbo-tl/havo/vwo, 4,9% in het praktijkonderwijs en 1,3% bij internationale schakelklassen.

Als schoolbesturen vo maken wij ons grote zorgen over dit leraren tekort. De grote verantwoordelijkheid die wij hebben om voldoende bevoegde leraren en goede schoolleiders te werven en te behouden voor goed onderwijs aan onze huidige en toekomstige leerlingen gaan wij niet uit de weg.

Als schoolbesturen vo werken wij om die reden actief samen in OSVO-verband. Daarnaast participeren wij actief in de taskforce lerarentekort met lerarenopleidingen, schoolbesturen po en mbo en de gemeente Amsterdam aan het vormgeven van de nieuwe lerarenagenda 2023-2027. Wij doen er alles aan om nieuwe leraren te werven, op te leiden en steeds meer zichtbaar te maken dat het leraarsvak in Amsterdam een aantrekkelijk en kleurrijk beroep is.

Rapport personeelstekorten voortgezet onderwijs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van Vereniging OSVO via secretariaat@verenigingosvo.nl


Meer publicaties

Doel

OSVO heeft als doel op regionaal niveau initiatiefnemer te zijn voor gezamenlijke beleidsvorming en -uitvoering.

De vereniging tracht haar doel te verwezenlijken door:

  • uitvoering Onderwijsagenda, zie link Onderwijsagenda OSVO
  • het jaarlijks (doen) realiseren van projecten;
  • het (doen) ondernemen van initiatieven ten behoeve van de beleidsvorming- en uitvoering in de vermelde onderwijssectoren.

Organisatie

De vereniging OSVO heeft ruim 20 leden. Dit zijn besturen van scholen voor Voortgezet (Speciaal) Onderwijs in Amsterdam.
Het bestuur van de vereniging bestaat uit de voorzitter, de penningmeester en vier bestuursleden.

Meer over leden


Documenten

Onderwijsarbeidsmarkt

Prognoses opgesteld in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW). Analyse-Onderwijsarbeidsmarkt-Amsterdam-en-zuidelijk-Noord-Holland

Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen 2020-2025

De samenwerkende schoolbesturen in Amsterdam en Diemen hebben in oktober 2019 overeenstemming bereikt over het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen Amsterdam- Diemen (RPO Amsterdam-Diemen). Regionaal plan onderwijsvoorzieningen 2020-2025

Staat van het Amsterdamse Voortgezet (Speciaal) Onderwijs

Het OSVO lanceerde op 4 november tijdens de ScholenArenA de eerste ‘Staat van het Amsterdamse Voorgezet (Speciaal) Onderwijs. De Staat geeft antwoord op de vraag hoe het gaat met de Amsterdamse leerlingen en haar docenten. Het rapport kunt u hier downloaden.