11 april 2019

Centrale Loting & Matching 2019 afgerond

De loting en matching voor groep 8 leerlingen die komend schooljaar doorstromen naar het voortgezet onderwijs in Amsterdam is afgerond. 97 leerlingen die nog geen plek hadden op een school van hun voorkeur óf die afstand hadden gedaan van het plaatsingsaanbod in de eerste ronde, hebben deel kunnen nemen aan de tweede centrale loting en matching in de afrondingsfase. Alle leerlingen die deel hebben genomen, hebben een nieuwe voorkeurslijst opgesteld met scholen die na de eerste ronde nog beschikbare plekken hadden. Er waren voldoende plekken om deze leerlingen te kunnen plaatsen op de school van hun nieuwe eerste of tweede voorkeur.

Gedurende de loting en matching zijn ons diverse vragen gesteld over de reservelijsten zoals deze zijn opgebouwd in matching 1. In de Kernprocedure is hierover het volgende opgenomen: “Deze reservelijsten zijn geldig tot en met de laatste dag van het schooljaar van de leerlingen.”  Ter verduidelijking: Deze reservelijsten blijven volledig van kracht tot en met de laatste dag van het schooljaar van de leerlingen. Ook als de betreffende leerling opnieuw een voorkeurslijst heeft ingediend en heeft meegedaan aan de tweede ronde loting en matching.

Update 12 april 2019:

De reservelijsten worden door de voorgezet onderwijs scholen ingezet op het moment dat er een plek vrijvalt op de betreffende school. Dit geldt voor iedere vrijvallende plek, ook als deze school tijdens de loting en matching de capaciteit eerder al heeft vergroot.

Persbericht afrondingsfase loting en matching[2]


Meer publicaties

Doel

OSVO heeft als doel op regionaal niveau initiatiefnemer te zijn voor gezamenlijke beleidsvorming en -uitvoering.

De vereniging tracht haar doel te verwezenlijken door:

  • uitvoering Onderwijsagenda, zie link Onderwijsagenda OSVO (003)
  • het jaarlijks (doen) realiseren van projecten;
  • het (doen) ondernemen van initiatieven ten behoeve van de beleidsvorming- en uitvoering in de vermelde onderwijssectoren.

Organisatie

De vereniging OSVO heeft ruim 20 leden. Dit zijn besturen van scholen voor Voortgezet (Speciaal) Onderwijs in Amsterdam.
Het bestuur van de vereniging bestaat uit de voorzitter, de penningmeester en vijf bestuursleden.

Meer over leden en bestuur


Documenten

Onderwijsarbeidsmarkt

Prognoses opgesteld in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW). Analyse-Onderwijsarbeidsmarkt-Amsterdam-en-zuidelijk-Noord-Holland-11-02-2015

Strategisch Beleids Document 2014-2018

Het Strategisch Beleids Document over de periode 2014-2018 omvat een uitwerking van de doelstellingen van het OSVO: Strategisch Beleids Document 2014-2018.

Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen 2015-2020

In het voorjaar van 2015 heeft de minister op verzoek van de vereniging OSVO het RPO Amsterdam 2015-2020 vastgesteld. De aanvraag kunt u hier vinden: RPO Amsterdam 2015-2020 incl. Schoolportretten

Jaarverslagen

OSVO Jaarverslag 2016-2017