OSVO brief naar ouders nav gesprek op 19 april iz uitkomst Centrale Loting & Matching

Op uitnodiging van een aantal ouders, is op donderdag 19 april jl. een gesprek gevoerd tussen OSVO en een delegatie van ouders. Naar aanleiding van dit gesprek heeft OSVO ook schriftelijk gereageerd op het verzoek en de inbreng van de ouders. Deze brief is hieronder te vinden.

Amsterdam, 26 april 2018

Geachte ouders aanwezig tijdens het gesprek op donderdag 19 april jl.,

Vorige week donderdag 19 april jl. hebben wij met u een informeel en informatief gesprek gevoerd over uw kinderen die naar uw zeggen ongelukkig zijn met de uitkomst van de Centrale Loting & Matching. Bij dit gesprek was aanwezig een delegatie die een groep van circa 20 kinderen vertegenwoordigt (zie bijlage 1 voor een overzicht), OSVO-lid Jan van Muilekom, ondergetekende en de projectleiding Kernprocedure 1 Peter Diderich en Lieke Kwantes. Ook als toehoorder aanwezig waren Menno van de Koppel van de Amsterdamse Onderwijs Consumenten Organisatie en Esther Sprenkeling in de functie van advocaat. Twee van u hebben als woordvoerder opgetreden en een tekst uitgesproken (bijlage 2) met daarin het verzoek, en tevens drie suggesties, voor een passende oplossing voor uw kinderen.

Met deze brief komt OSVO zoals afgesproken schriftelijk terug op de drie suggesties, door u als ouders gedaan voor een oplossing voor uw kinderen, en welke kort samengevat het volgende inhouden:

  1. Maatwerk door op de vo-scholen van hoge voorkeur (top 5) twee stoelen bij te plaatsen specifiek voor deze kinderen.
  2. Een extra klas voor deze kinderen op één van de vo-scholen die als gemene deler op de voorkeurslijsten voorkomt.
  3. Doorrekening van de Centrale Loting & Matching met de inzet van ‘de 4% capaciteit’.

Allereerst wordt in deze brief een aantal aspecten van de Kernprocedure uiteengezet ter onderbouwing van de reactie op de drie door u gegeven suggesties voor een passende oplossing, gevolgd door een aanbod.. ….. lees verder. 

Bijlagen 1, 3 en 4 – OSVO brief in reactie op verzoek ouders 19 april 2018 – versie publicatie
Bijlage 2 – Tekst ouders-verzorgers voor gesprek met OSVO dd 19 april 2018


Meer publicaties

Doel

OSVO heeft als doel op regionaal niveau initiatiefnemer te zijn voor gezamenlijke beleidsvorming en -uitvoering.

De vereniging tracht haar doel te verwezenlijken door:

  • uitvoering Onderwijsagenda, zie link Onderwijsagenda OSVO (003)
  • het jaarlijks (doen) realiseren van projecten;
  • het (doen) ondernemen van initiatieven ten behoeve van de beleidsvorming- en uitvoering in de vermelde onderwijssectoren.

Organisatie

De vereniging OSVO heeft ruim 20 leden. Dit zijn besturen van scholen voor Voortgezet (Speciaal) Onderwijs in Amsterdam.
Het bestuur van de vereniging bestaat uit de voorzitter, de penningmeester en vijf bestuursleden.

Meer over leden en bestuur


Documenten

Onderwijsarbeidsmarkt

Prognoses opgesteld in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW). Analyse-Onderwijsarbeidsmarkt-Amsterdam-en-zuidelijk-Noord-Holland-11-02-2015

Strategisch Beleids Document 2014-2018

Het Strategisch Beleids Document over de periode 2014-2018 omvat een uitwerking van de doelstellingen van het OSVO: Strategisch Beleids Document 2014-2018.

Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen 2015-2020

In het voorjaar van 2015 heeft de minister op verzoek van de vereniging OSVO het RPO Amsterdam 2015-2020 vastgesteld. De aanvraag kunt u hier vinden: RPO Amsterdam 2015-2020 incl. Schoolportretten